Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl >Artykuły dla kategorii ‘Bankowość’ Category

Czym jest czek?

Czekiem nazywamy zlecenie pisemne bezwzględnego wypłacenia konkretnej kwoty. Zostaje ono udzielone bankowi przez posiadacza bankowego rachunku. Prawną podstawą funkcjonowania w Polsce czeków jest następująca ustawa: Prawo czekowe. Ta ustawa została wydana w 1936 roku. Trasatem jest wystawca czeku. Może nim być osoba prawna lub fizyczna posiadająca rachunek w banku. Z kolei trasatem czeku jest bank, odpowiedzialny za prowadzenie rachunku należącego do trasanta. Natomiast remitentem danego czeku jest osoba prawna lub fizyczna, na którą wystawiono konkretny czek. Może on zostać wystawiony na określoną osobę (mamy wówczas do czynienia z czekiem imiennym) lub na okaziciela

Jaką rolę pełnią karty płatnicze?

Karty płatnicze zwane są również kartami bankowymi. Stanowią elektroniczny płatniczy instrument, który wydawany jest przez bank lub jakąś instytucję finansową. Są one jednym z narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do gotówki zgromadzonej na naszym rachunku bankowym. Karty płatnicze pozwalają na podejmowanie pieniędzy z bankomatu lub dokonywanie transakcji bezgotówkowych za zakupione usługi oraz towary. Według statystyk, osoby dysponujące kartami płatniczymi, są bardziej skore do wydawania pieniędzy. Ze względu na sposób dokonywania transakcji, karty płatnicze możemy podzielić w następujący sposób: kredytowe, obciążeniowe (charge), z odroczonym termine

Na czym polega weksel in blanco?

Weksel in blanco to rodzaj weksla, który celowo pozostaje nieuzupełniony w momencie jego wystawienia. Jest to więc taki typ weksla, który nie zostaje całkowicie wypełniony albo nie ma niektórych cech niezbędnych do uznania ważności danego wystawionego weksla. Tym brakującym elementem jest najczęściej nie wstawiona w momencie wystawienia weksla- suma wekslowa. Zobowiązanie z tego rodzaju weksla związane jest z dodatkową jeszcze umową zawartą pomiędzy wystawcą danego weksla a jego remitentem. Może być nim porozumienie albo deklaracja wekslowa. Strony umowy uzgadniają między sobą w sposób stanowczy i dokładny, jak weksel in blanco powinien zostać uzupełniony w br