Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl >Artykuły dla kategorii ‘Kredyty’ Category

Na czym polega metoda wewnętrznych ratingów?

Metoda wewnętrznych ratingów jest metodą stosowaną przez bank, wykorzystywaną do analizy wielkości kredytowego ryzyka. Banki same oceniają w tej metodzie wysokość wymaganego regulacyjnego kapitału. Bierze się tutaj pod uwagę wyliczane kredytowe ryzyko portfeli. W tym podejściu bank sam określa realny profil ryzyka klienta na podstawie wewnętrznych modeli. Dzięki temu bank może wyznaczyć kapitałowe wymogi. Analiza parametrów ryzyka występuje w ramach istniejącego w banku ratingowego systemu. Proces oceny kapitałowej adekwatności w metodzie IRB składa się z następujących etapów. Przyporządkowanie bankowych ekspozycji do wybranej klas aktywów. Następnie poszcz

Na czym polega konwersja długu?

Konwersja długu polega na przekształceniu warunków pożyczki oraz spłaty na inne. Oznacza ona porozumienie opierające się na sprzedaży albo zmianie na finansowym rynku międzynarodowym dysponowanego przez bank zobowiązania dłużnika. Biorąc pod uwagę przedmiot wymiany, możemy wyróżnić kilka elementarnych transakcji swap: zmiana długu na kapitałowe udziały w przedsiębiorstwach, zmiana jednego długu na drugi, przekształcenie długu na towary, które pochodzą z danego państwa, zmiana długu na wydatki poświęcone na ochronę środowiska. Czasami do procesu konwersji długu możemy również zakwalifikować przekształcenie długu na obligacje oraz wykup zaciągnięteg

Co to jest LGD?

LGD jest elementem kredytowej ekspozycji banku, która w sytuacji powstania u kredytobiorcy zdarzenia niewypłacalności zostanie utracona. Jego wielkość jest uzależniona ściśle ze wskaźnikiem zwrotu należności (czyli recovery rate). Suma LGD oraz tego wskaźnika wynosi 100%. Natomiast wysokość LGD jest uwarunkowana od typu i jakości zabezpieczenia zaciągniętego kredytu, długości egzekucyjnego postępowania oraz wysokości windykacyjnych kosztów. Należy pamiętać, że im większa wielkość LGD tym mniejsza wartość i jakość zabezpieczenia kredytowego. LGD jest używany jako parametr ryzyka, który stosowany jest do kalkulacji ekonomicznego kapitału lub regulacyjnego