Jesteś tutaj: mmpfinanse.pl >Artykuły dla kategorii ‘Bankowość’ Category

Czym są weksle?

Wekslami nazywamy rodzaj papieru wartościowego, który może być imienny lub na zlecenie. Trasant, (czyli wystawca danego weksla), zobowiązuje się w sposób bezwarunkowy, że trasat (inna osoba) dokona na rzecz remitenta (odbiorca weksla) zapłaty określonej sumy pieniędzy. Mamy wówczas do czynienia z wekslem trasowanym. Może jednak sam przyrzec, że dokona zapłaty sumy wekslowej odbiorcy danego weksla. W tej sytuacji występuje weksel własny, czyli inaczej mówiąc sola weksel. Przy tego typu wekslu wystawca stanowi głównego dłużnika odbiorcy danego weksla. Sytuacja jest odwrotna niż w przypadku weksla trasowanego, gdzie trasat stanowi głównego dłużnika i jest on akcep

Czym jest inkaso?

Inkaso nazywane jest również inkasem dokumentowanym. Polega na formie płatności, która jest warunkowa. Bank pobiera od kupującego określoną należność na rzecz osoby sprzedającej. W zamian na ustalonych wcześniej warunkach, dochodzi do wydania dokumentów powierzonych przez sprzedawcę. Przedmiotem inkasa mogą być następujące dokumenty handlowe i finansowe: faktura, dokumenty transportowe, świadectwo pochodzenia, dokumenty ubezpieczeniowe, weksel, kwit depozytowy, czek, banknot, obligacja oraz akcja. Możemy wyróżnić inkaso natychmiastowe oraz inkaso terminowe. W praktyce zaś stosowane jest również inkaso towarowe. Ten rodzaj płatności polega na wydawaniu przez up

Czym jest akredytywa?

Akredytywą nazywamy formę krajowych oraz zagranicznych rozliczeń, które dokonywane są za pośrednictwem banku. Stanowi ona skuteczne narzędzie zabezpieczające interesy obu stron zawartego kontraktu. Ten dokument określa poszczególne warunki rozliczeń pieniężnych, zwany jest także listem kredytowym. W obrocie wykorzystywanych jest wiele typów akredytyw. Jednak ich mechanizm działania jest wspólny. Możemy wyróżnić wiele klasyfikacji akredytyw. Biorąc pod uwagę zobowiązania banku otwierającego możemy wyróżnić: odwołalną akredytywę (w której otwierający bank jest uprawniony do odwołania lub zmiany przyjętego zobowiązania) oraz nieodwołalną akredytywę (nie