Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Podatki > Co to jest podatek progresywny?

Jakie wyróżniamy formy prawnego zabezpieczenia kredytowego?

Prawne formy zabezpieczenia zaciągniętego kredytu kredytu mogą być dwojakiego rodzaju: osobowe oraz rzeczowe. Do osobowych możemy zaliczyć: weksel własny zwany in blanco, gwarancja bankowa, poręczenie, cesja (przelew) wierzytelności, awal (czyli poręczenie wekslowe) oraz przystąpienie do długu. Z kolei do rzeczowych zabezpieczeń zakwalifikować: hipotekę, zastaw  na prawach i rzeczach, kaucję, bon na okaziciela, a także blokadę środków finansowych na bankowym rachunku. Weksel in blanco pozwala na stworzenie dodatkowej drogi egzekwowania bankowych roszczeń. W tym celu sporządza się specjalną wojskową deklarację, zgodnie z którą bank zostaje uprawniony do wypełnienia tego weksla w sytuacji zaprzestania spłaty kredytu. Z kolei hipoteka stanowi formę zabezpieczenia kredytu na tą nieruchomość, dla której założono wieczystą księgę. Bez względu na to kto jest właścicielem nieruchomości, zostaje ona przypisana do księgi. Należy jednocześnie pamiętać, że nie można takiej księgi ustanowić na nieruchomości, którą osoba mająca dług, posiada tylko do użytku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.